بازتاب روپایی زدن پیرمرد ایرانی/ فیلم

روپایی زدن جالب و دیدنی پیرمرد ایرانی در صفحات اجتماعی داخلی و خارجی با استقبال گسترده ای مواجه شده است.

مهره مار