شکار گوزن توسط شیر مقابل چشم توریست‌ها

 

ل

مهره مار