ویدئویی وحشتناک از سقوط آزاد به درون مه غلیظ !

تصاویری وحشتناک از سقوط آزاد به درون مه غلیظ که توسط Marshall Miller و از بلندای کوهستان های سوئیس انجام شده، توسط دوربین گوپرو به ثبت رسیده است.