جفت یابی سگ در فصل جفت گیری + فیلم

جفت یابی سگ در فصل جفت گیری + فیلم
46,247

جفت یابی سگ در فصل جفت گیری

سگ های نر در فصل جفت گیری به دنبال جفت مناسب برای خود می باشند و در راه جفت گیری با جفت ماده باید با سگ های نر دیگر نیز رقابت کند ، زمان مناسب برای جفت گیری سگ ها و رفتار متفاوت سگ ها در فصل جفت گیری به نوع خود جالب می باشد.

جفت گیری سگ های از دو نژاد مختلف

جنگ سگ ها برای پیدا کردن جفت و جفت گیری

جفت یابی سگ خیابانی

.