تفریحی

تعبیر خواب مو ، ریزش مو و کچل شدن، شانه کردن موی بلند و کوتاه از امام صادق

تعبیر خواب ریزش مو از امام صادق

خواب مو از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب مو و کچل شدن، طاسی یا موی بلند و کوتاه رنگ شده چیست

تعبیر خواب مو از دید ابن سیرین

تعبیر خواب مو درآوردن ، اگر کسی که اصلع است (یعنی جلوی سرش مو ندارد، که معمولاً به حالت او طاسی ارثی گفته می‌شود) در خواب ببیند مو درآورده است، یعنی مقداری مال و اموال اندک به دست می‌آوری. اگر کسی که کچل است [کَل می‌باشد] در خواب ببیند مو درآورده است، یـعـنـی بدهکار می‌شود.

تعبیر خواب طاس شدن، اگر در خواب ببینی با شخصی کچل، ارتباط و مصاحبت داری، تعبیرش این است که با شخصی بزرگ دوست می‌شوی.

تعبیر خواب موی پیشانی، اگر ببینی روی پیشانی تو مو درآمده است، یعنی بدهکار می‌شوی، ‌‌‌‌‌ و اگر آن مو سرخ یا سفید باشد، یعنی آن بدهکاری از جهت عیال و زن خودت می‌باشد.

تعبیر موی حیوانات، چهارپا، مال و اموال کم و اندک می‌باشد.

تعبیر موی زیر بغل، نرسیدن به خواسته و غلبه کردن دشمن می‌باشد.

تعبیر خواب موی گردن، اگر ببینی پشت گردن تو موی زیادی درآمده است، یـعـنـی بدهکار می‌شوی.

اگر ببینی موی پشت گردن خودت را زده‌ای، یـعـنـی بدهی تو پرداخت می‌شود.

تعبیر خواب مو از دید حضرت امام صادق (ع)

تعبیر خواب تراشیدن مو بر 5 دلیل است:

حج-مسافرت-عزت-امنیت-دولت

تعبیر خواب مو از دید حضرت یوسف (ع)

تعبیر خواب سر تراشیدن از غم بیرون آمدن است.

تعبیر خواب دیدن درازی موی سر درازی عمر است.

تعبیر خواب دیدن موی سر دراز رنج کم است.

تعبیر خواب کندن موی جدایی از همسر است.

تعبیر خواب مو از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب موی آلت تناسلی مرد، اگر ببینی بر روی آلت تو مو درآمده است، یـعـنـی به خاطر فرزندانت شاد و خوشحال می‌شوی [دقت کن که گفته شده روی آلت مو درآید!… که به طور طبیعی مو درنمی آورد و در اطراف آن است که موی زائد رشد می‌کند].

تعبیر خواب موی سینه، اگر ببینی روی سینۀ تو مو درآمده است، یـعـنـی بدهکار می‌شوی، جابر مغربی نیز می‌گوید: اگر روی سینۀ خودت مو نداری و در خواب ببینی سینۀ تو موی بسیاری دارد، یـعـنـی بدهکار می‌شوی.

اگر ببینی روی دوش تو موی زیادی درآمده است، یـعـنـی امانت‌دار خواهی بود.

تعبیر خواب موی صورت، اگر ببینی روی صورت خودت موی زیادی داری، یـعـنـی بدهکار می‌شوی.

اگر ببینی موهای سینه را تراشیده‌ای، یـعـنـی قرض خود را پرداخت می‌کنی.

تعبیر خواب کچل شدن، اگر مردی در خواب ببیند که موی سرش ریخته‌ است، یـعـنـی فامیل و بستگانش، مال و اموال او را تلف خواهند کرد.

تعبیر خواب مو از دید خالد بن علی بن محد العنبری

تعبیر خواب مو مانند موی سر به مال و عمر طولانی تعبیر می شود.

کندن یا تراشیدن موی زیر بغل ادای وام و قرض است.

تعبیر خواب زلف درستکاری است.

تعبیر خواب مو از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب کوتاه کردن مو ، غم است.

تعبیر خواب موی بلند ، قدرت و اهمیت است.

تعبیر خواب شستن موها ، دل نگرانی است.

تعبیر خواب بستن مو ، ناراحتی است.

تعبیر خواب موی قرمز ، دوروئی است.

تعبیر خواب موی سیاه ، خوشبختی است.

تعبیر خواب موی بور ، شادی است.

تعبیر خواب موی سفید ، شادمانی است.

تعبیر خواب شانه کردن موها ، ضرر در امور کاری است.

تعبیر خواب موی گیس کرده ، مورد تمسخر واقع شدن است.

تعبیر خواب موی فر خورده ، برای صنعتگران سود در امور کاری است.

تعبیر خواب ریزش مو ، ناراحتی است.

تعبیر خواب سوزاندن مو ، خیانت ، زندگی توام با بدبختی است.

تعبیر خواب موها را بیش از حد کوتاه کردن ، یک سوگوار در خانواده است.

تعبیر خواب موی ژولیده ، سوء تفاهم در خانواده است.

تعبیر خواب رنگ کردن موها ، دورویی است.

تعبیر خواب موخوره و یا موهای در هم ریخته ، خوشبختی است.

تعبیر خواب مو از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب موهای حنائی یا سرخ ، وسوسه بر سر راهتان پدیدار می شود.

تعبیر خواب موهای بلوطی ، شهوترانی خواهید کرد .

تعبیر خواب موهای سفید ، نجابت و احترام است.

تعبیر خواب موهای طلائی ، یک دوستی پاک است.

تعبیر خواب موهای سیاه ، یک تصادف است.

تعبیر خواب موهای شما رفته رفته سفید می شود ، باید سختی و رنج را تحمل کنید .

تعبیر خواب موهایتان را دم اسبی می کنید ، شما خواستار چیزهای پوچ و بیهوده هستید .

تعبیر خواب موهای برس کشیده دارید ، به شما خیانت می شود

تعبیر خواب از موهای خود راضی هستید ، یک دوست جدید پیدا می کنید .

تعبیر خواب خواب موهای خود را می بینید ، شادی شما ادامه پیدا می کند .

تعبیر خواب خواب ببینید که موهایتان می ریزد ، شوک است

تعبیر خواب شما نگران هستید چون موهایتان سفید می شود ، از خانواده خود جدا خواهید شد .

تعبیر خواب موهای اشخاص دیگر ، کارهای شما احتیاج به توجه بیشتری دارند .

تعبیر خواب موهای مجعد ، عصبی و پرخاشگر خواهید شد .

تعبیر خواب موهای سیاه و مجعد کوتاه ، یک دوره ناراحتی در پیش است

تعبیر خواب موهای تراشیده مانند زندانیان ، موفقیت است

تعبیر خواب موهای بلند یک رهبر ارکستر ، دوران خوشی و شادمانی نزدیک می شوند .

تعبیر خواب مردی با موهای بسیار بلند ، وقار و احترام است

تعبیر خواب مردی با موهای بسیار کم ، شانس است

تعبیر خواب ریزش مو ، یک دوست را از دست می دهید .

تعبیر خواب مو می سوزد ، مرگ یکی از آشنایان است

تعبیر خواب موهای کوتاه ، ناراحتی و کمبود مالی است

تعبیر خواب موهای بلند ، چیز بسیار پرارزشی دریافت می کنید

تعبیر خواب موهایتان را کوتاه می کنید ، منفعت مالی است

تعبیر خواب موهایتان را با قیچی کوتاه می کنید ، پول است

تعبیر خواب موهایتان را رنگ می کنید ، شما خودخواه هستید

تعبیر خواب شخصی موهای شما را می کشد ، دشمنان درصدد صدمه زدن به شما هستند .

تعبیر خواب برای شما مشکل است که موهایتان را صاف کنید ، کاری دشوار و طولانی در پیش است .

تعبیر خواب موهایتان را برس می زنید ، محتاج به پول خواهید شد .

تعبیر خواب موهایتان را می شوئید ، غم است

تعبیر خواب موهایتان را در ناحیه پشت گوش کوتاه می کنید ، یک دوره ناراحتی و ناکامی است

تعبیر خواب موهای شما بخوبی شانه شده اند ، ۱- از یک رفاقت لذت خواهید برد ۲- کارهائی که رو به خرابی میرفتند همگی ترتیب پیدا می کنند .

تعبیر خواب موهایتان بهم ریخته اند ، یک کار قضائی بسیار طولانی در پیش دارید .

تعبیر خواب مو می خورید ، شادی است.

تعبیر خواب یک زن خواب ببیند که موهایش را از دست میدهد ، ضررهای مالی است

تعبیر خواب موهایتان را فر کرده اید ، روابط عشقی شما در خطر ناکامی هستند .

تعبیر خواب موهایتان را بهم می ریزید ، مشاجره در خانواده است

تعبیر خواب شما موهای سفید وخیلی بلند دارید ، می توانید امیدهای بزرگ داشته باشید .

تعبیر خواب شما موهای بلند و خارق العاده دارید ، پیروزی شما بر مخالفان شما حتمی است .

تعبیر خواب موهای شما بلند هستند و به زمین می رسند ، در عشق به خیانت بر می خورید .

تعبیر خواب یک مرد با موهای سفید و کوتاه ، خوشبختی است.

 

تعبیر خواب ریزش مو از امام صادق

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا