خرگوش وحشی ایران – حیات وحش ایران

خرگوش وحشی ایران
866

خَرگوش پستانداری گیاه‌خوار، از تیره خرگوشان است که اندامی شبیه به گربه و گوش‌های دراز و لب‌های شکافدار دارد. دست‌های خرگوش از پاهایش کوتاهتر هستند؛ و بسیار تند حرکت می‌کند، و دارای انواع مختلف است. در هنگام زمستان به دلیل داشتن پوست سفید پیدا کردن خرگوش در برف دشوار است. تغییر رنگ پوست این جانور مربوط به (ویژگی‌های حیات) است؛ یعنی در زمستان سفیدشدن پوست این جانور را می‌توان سازش با محیط ویژگی‌های حیات دانست.

.