جفتگیری بلدرچین و رفتار تولید مثل در بلدرچین نر

جفت گیری بلدرچین Quail mating
11,064

جفتگیری بلدرچین Quail mating چگونه است و رفتار تولید مثل در بلدرچین نر و پرورش بلدرچین ، آموزش بلدرچین ، بلدرچین تخمذار و جوجه کشی بلدرچین را در ویدناک ببیبنید.

رفتار تولید مثل در بلدرچین نر

رفتار تولید مثل در بلدرچین نر در شرایط آزمایشگاهی به خوبی مطالعه شده است.
بلدرچین نر بسیار بی قرار و عشق باز می باشد. جنس نرآمیزش خود را با حالت مستانه و رفتن به سمت جنس ماده آغاز می کند.سپس پرهای ناحیه سر راست شده و سر پنجه ها راه می رود.در این حالت , بدن بلدرچین نر کشیده تر از ماده می باشد.

جوجه بلدرچین ، پرورش بلدرچین ، بلدرچین ،آموزش بلدرچین

پرورش بلدرچین ، آموزش بلدرچین ، بلدرچین تخمذار

آواز بلدرچین نر

لحظه تخم گذاشتن بلدرچین

 

.