آیا می توانید آنچه را که می بینید باور کنید؟

آیا می توانید آنچه را که می بینید باور کنید؟
301

آیا می توانید آنچه را که می بینید باور کنید؟

«کوین ریچاردسون» محقق رفتار شناسی حیوانات است. او همانطوری که در ویدئو می بینید توسط یک گله شیر ۳۸ نفره در یک پارک وحش خصوصی ژوهانسبورگ به عنوان عضو پذیرفته شده است. تلاش اصلی آقای ریچاردسون به تعبیر دانشمندان فراهم کردن امکان آشتی بین حیوانات وحشی و دنیای انسان هاست. صاحب نظران علمی با تردید به پروژه او می نگرند ولی از دستاوردهای بی نظیر او در شگفت هستند…..

.