تصاویر لحظه حمله به خودروی حامل سردار حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس

حاج قاسم سلیمانی ,شهادت سردار سلیمانی ,ابومهدی المهندس ,فرودگاه بغداد
1,502

تصاویر لحظه حمله به خودروی حامل سردار حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس حاج قاسم سلیمانی ,شهادت سردار سلیمانی ,ابومهدی المهندس ,فرودگاه بغداد

.