جفت گیری گراز اهلی یا همان خوک / فیلم

جفت گیری گراز اهلی یا همان خوک فیلم
35,514

 

گراز نوعی خوک است که جد مشترک تمامی خوک های اهلی است این حیوان در بیشتر مناطقی اروپای به حالت اهلی یافت می شود و در بسیاری از کشورها به عنوان غذا خورده می شود .شما در این کلیپ جفت گیری نوع اهلی شده گراز نر را مشاهده می کنید که با گراز ماده جفتگیری می کند.

.