حمله شیر به کفتار و تکه تکه کردن کفتار

حمله شیر به کفتار و تکه تکه کردن کفتار
838

حمله شیر به کفتار و تکه تکه کردن کفتار Attack the lion to the hyena and slice the hyena حمله حیوانات وحشی، جنگ و نبرد شیر و کفتار در حیات وحش … حیات وحش، از حمله شیر تا شکست کفتار

.