حمله مار به گاو باردار

حمله مار به گاو باردار
6,506

حمله مار به گاو باردار

یک مار آناکوندا به یک گاو آبستن حمله کرده و او را گرفتار میکند اما مردم به کمک گاو رفته و او را رها میکنند.

.