568

دنیای حیوانات وحشی | مبارزه شیر شاه با گوریل ها | جنگ حیوانات وحشی

 

وقتی شیر شاه جرات کشتن گوریل های نوزاد تازه متولد شده را داشته باشد چه اتفاقی برای شیر شاه می افتد | مبارزه حیوانات

وقتی شیر شاه جرات کشتن گوریل های نوزاد تازه متولد شده را داشته باشد چه اتفاقی برای شیر شاه می افتد | Animals Fight، Lion King به دلیل تسلط خود در قلمرو حیوانات شناخته شده بود، اما زمانی که جرات کرد نوزاد گوریل را بکشد

.