ماری که گاو نر را بلعید!

ماری که گاو نر را بلعید!
.