مار شکمو بز 40 کیلویی را بلعید !+فیلم

خورده+شدن+یک+بز+88+پوندی+توسط+مار+
487

یک مار پیتون در چین بز 40 کیلویی را درسته بلعید.

اهالی روستایی در چین یک بز 40 کیلویی را از شکم مار پیتون خارج کردند.

ویدیو منتشر شده این صحنه را به تصویر کشیده است که مار غول پیکر یک بز 40 تنی را درسته بلعیده است.

به گفته یکی از ساکنین روستا که شاهد بلعیده شدن بز بود در سال جاری بیش از 20 بز توسط مارهای پیتون بلعیده شدند و این بز 40 کیلویی تنها قربانی پیتون ها نبوده است.

وی در ادامه افزود هنگام جستجوی یکی از بزها متوجه شدم که شکم مار پیتون بزرگ شده و فهمیدم که یکی از بزهایم را این مار غارت کرده است.

در ادامه افزوده است که از کارکنان حفاظت از جنگل و از مردم محلی کمک خواسته تا دم مار را بلند کنند تا مار بز را از دهن خود بیرون بیاورد.

.