نابودگرترین جانور کره مین چه حیوانی میتونه باشه؟

نابودگرترین جانور کره مین چه حیوانی میتونه باشه؟
223

12 مهر ماه روز جهانی حیوانات بود. اما چرا اصلا همچین روزی در تقویم جهانی وجود دارد؟ دلیلش تنها یک چیز است، نابودی! در حقیقت میلیون ها گونه موجود بر روی کره زمین در خطر نابودی توسط یک گونه بسیار قوی قرار دارند؛ گونه ای تنها یک صدم درصد از حیات زمین را تشکیل می دهد؛ اما ۸۳ درصد از پستانداران و نیمی از گیاهان را نابود کرده است. با نابودگرترین گونه روی زمین آشنا شوید.

.