کلیپ جفت گیری گوسفندان / فیلم جفتگیری گوسفند در مزرعه

جفت گیری گوسفند
26,862

کلیپ جفت گیری گوسفندان / فیلم جفتگیری گوسفند در مزرعه

 رفتار گوسفند ها هنگام جفت گیری گوسفند

کلیپ جالب از جفت گیری حیوانات اهلی نظیر گوسفند و بز و میش شما در اینجا رفتار عجیبی که گوسفندان هنگام جفتگیری از خود بروز می دهندرا میبینید

.