سکته خروس در جفت گیری با مرغ / سکته حیوانات حین جفتگیری

Chickens-Chicken_Guide-A_cockerel_mating_with_a_hen
22,823

کلیپی از سکته خروس حین جفت گیری با مرغ را مشاهده می کنید فیلمی کمیاب از جفتگیری مرغ با خروس و سکته خروس بیچاره بلافاصله بعد از تولید مثل با مرغ ، ویدیو عجیب از سکته و مرگ خروس بعد از جفت گیری

.