آمادگی شیر ماده برای جفت گیری و کم محلی شیر نر برای جفتگیری

joftgiri shir
13,833

شما در اینجا کلیپی از تمایل به جفت گیری شیر ماده در فصل تولیدمثل و جفتگیری در باغ وحش را مشاهده می کنید که با دم تکان دادن به شیر نر اشاره می کند اما شیر نر نسبت به این کار بی محلی می کند.

.